Design Your Life Nieuwsbrief – oktober 2022

(English version below!)

Je ontvangt deze mail omdat je verwant bent aan of geïnteresseerd bent in Design Your Life, het onderzoeksproject van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Universiteit Twente dat in februari 2020 van start is gegaan. Hierin wordt gewerkt aan een nieuwe methode die gericht is op het zelf ontwerpen van technologische omgevingen die de autonomie van autistische jongvolwassenen ondersteunen. Dat wordt samen met zorgorganisaties, belangenverenigingen, creatieve bedrijven en kennisinstellingen gedaan. In deze nieuwsbrief vertellen we meer over ontwikkelingen van het project en de methode.

Wat hebben we gedaan?
Eerst hebben we ontwerpstudenten gevraagd om elk een eigen versie te maken van een toolkit met ontwerpactiviteiten. We gaven ze een paar belangrijke uitgangspunten mee, maar verder waren ze vrij om zelf iets te maken. Dat deden ze in nauwe samenwerking met een autistische jongere en een begeleider. Zo hebben we tien verschillende toolkits gerealiseerd. Drie daarvan zie je hieronder.

Met alle inzichten die we opdeden hebben we de eerste ‘echte’ versie van de DYL toolkit gemaakt. Deze hebben we getest en besproken met verschillende betrokkenen. Vervolgens hebben we een tweede versie gemaakt (zie bijvoorbeeld veel overzichtelijker en compacter is). En die willen we nu uitgebreid gaan testen. Hieronder zie je een sneak preview!

We gaan dus nu testen om te kijken of de toolkit ook doet wat het moet doen. Daarom zijn we op zoek naar jongeren (15-35 jaar) met autisme die samen met een begeleider de toolkit echt gaan gebruiken. Ervaring met ontwerpen en technologie is (juist) niet nodig.

Deelnemers gezocht!
Ben of ken jij een jongvolwassene met autisme? Of begeleid je jongvolwassenen met autisme? Doe dan mee en ontwerp zelf oplossingen met de Design Your Life toolkit. Afhankelijk van jouw wensen, mogelijkheden en ontwerpproces ga je in 2-6 maanden, samen stap-voor-stap aan de slag. Hieronder laten we zien hoe het ongeveer in zijn werk gaat.

Wat gaan we nu doen?

Heb je vragen of wil je je aanmelden? Neem vooral contact op met uitvoerend onderzoekers Thijs (thijs.waardenburg@han.nl) of Niels (j.c.vanhuizen@utwente.nl). Zij zullen ook beoordelen of en wanneer deelname mogelijk is.

Evenementen
Er komt steeds meer interesse voor ons werk. We worden regelmatig gevraagd om meer te komen vertellen over onze ideeën. Nu we een ‘echte’ toolkit hebben, kunnen we deze ook demonsteren. Zo gaf Jelle van Dijk op 8 oktober een workshop tijdens het jaarlijkse congres van Autminds. Er kwamen veel leuke reacties van de deelnemers. Daarnaast staan we van 26-28 oktober met onze toolkit op de Dutch Design Week in Eindhoven. Je kunt ons vinden in de EDUBox op het Ketelhuisplein.

Meer informatie?
Design Your Life is een onderzoeksproject van de Universiteit Twente en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Kijk voor meer informatie op onze website, Instagram of neem contact op met een van de onderzoekers (zie links hieronder). Partners zijn zorgorganisaties Karakter, dr. Leo Kannerhuis, Siza, RIBW-AVV en Pluryn, belangenverenigingen Balans, TZA, Neurodiversity Foundation, Autminds, NVA, BPSW, WZW, en creatieve bedrijven Assortimens, 2Tango, Cool Minds en Jouw Omgeving, en gemeente Enschede.


English Version

You are receiving this mail because you are related to or interested in Design Your Life, the research project of the Applied University of Arnhem en Nijmegen and the University of Twente that started in February 2020. We are working on a new method aimed at self-designing technological environments that support the autonomy of autistic young adults. This is being done together with care organisations, interest groups, creative companies and knowledge institutions. In this newsletter, we tell you more about developments in the project and the method.

What we did
First, we asked design students to each create their own version of a toolkit of design activities. We gave them a few key starting points, but otherwise they were free to make something themselves. They did this in close cooperation with an autistic young person and a supervisor. This is how we realised ten different toolkits. You can see three of them below.

With all the insights we gained, we created the first ‘real’ version of the DYL toolkit. We tested this and discussed it with various stakeholders. We then made a second version (which is, for instance, much clearer and more compact). And we now want to test it extensively. Below you can see a sneak preview!

What we are going to do?
So now we are going to test to see if the toolkit does what it is supposed to do. Therefore, we are looking for young people (15-35 years old) with autism who, together with a supervisor, will actually use the toolkit. Experience with design and technology is not necessary.

Participants needed!
Are or do you know a young autistic adult? Or do you supervise young autistic adults? We invite you to participate and design your own solutions with the Design Your Life toolkit! Depending on your needs, abilities and design process, you will work together in 2-6 months, step-by-step. Below we show you approximately how it works (Sorry! This is in Dutch).

Do you have questions or want to apply? Please do not hesitate to contact executive researchers Thijs (thijs.waardenburg@han.nl) or Niels (j.c.vanhuizen@utwente.nl). They will also assess if and when participation is possible.

Events
There is increasing interest in our work. We are regularly asked to come and talk more about our ideas. Now that we have a ‘real’ toolkit, we can also demonstrate it. On 8 October, for instance, Jelle van Dijk gave a workshop at Autminds’ annual conference. There were many nice reactions from the participants. In addition, we will be at the Dutch Design Week in Eindhoven from 26-28 October with our toolkit. You can find us in the EDUBox on the Ketelhuisplein.

More information?
Design Your Life is a research project of the University of Twente and the Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. For more information, check our website, Instagram or contact one of the researchers (see links below).

Partners are care organisations Karakter, Dr Leo Kannerhuis, Siza, RIBW-AVV and Pluryn, interest groups Balans, TZA, Neurodiversity Foundation, Autminds, NVA, BPSW, WZW, and creative companies Assortimens, 2Tango, Cool Minds and Jouw Omgeving, and the municipality of Enschede.

MORE INFORMATION

Design Your Life
Our latest publication
Follow us on Instagram!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *